Forsøkskor i trosopplæringsprosjekt

Vil du være med å prøve ut nytt materiale?

 

Vil du være med å prøve ut et eller flere tidsavgrensede trosopplæringstiltak der du inviterer enkelte aldersgrupper til fire korøvelser fram mot en gudstjeneste?

Ung kirkesang er midt i et to-årig trosopplæringsprosjekt med støtte fra Kirkerådet: ”Kor som ressurs i tidsavgrenset tiltak”:

  • Det er definert tre tiltak og temaer:
  1. 1. klasse frem mot Høsttakkefest
  2. 4. klasse frem mot Fastelavn/Karneval
  3. 6. klasse fram mot Allehelgensdag
  • Det har vært gjennomført både tekst- og komponistkonkurranse, og det er plukket ut 20 nye sanger til de tre temaene.
  • Det utarbeides skisse til opplegg for fire korøvelser fram mot gudstjenesten der de ulike aldersgruppene inviteres til å være med i koret: sanger, bevegelser, gudstjenesteforberedelser og annen aktivitet til temaet.
  • Vi ønsker oss kormiljøer som kan tenke seg å prøve ut opplegget i skoleåret 2018-2019:
  1. ca august-september
  2. ca februar, Fastelavnssøndag er 3. mars 2019
  3. ca oktober, Allehelgensdag er 4. november 2018

Det er ikke låst til disse søndagene om noe annet passer bedre.

Noter og skisse til opplegg skal være klart etter sommerferien. Opplegget skal utprøves, evalueres og utgis på Kirkesangforlagt i 2019.

Vi vil gjerne ha deres hjelp!

Kontakt Ingvild Ø Vist, 47018370, ingvild@sang.no